Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana

Izraksts no
Ministru kabineta noteikumiem Nr.599

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 9.§) 

58. Pasažieris sabiedriskā transportlīdzekļa salonā vai bagāžas nodalījumā var pārvadāt bagāžu. Bagāžu nedrīkst novietot pasažieriem paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem.

59. Pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz 40 x 40 x 20 cm, bet svars – 8 kg. Bagāžu novieto tai paredzētajā vietā (bagāžas plauktā), ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi, vai vietā zem priekšā esošā sēdekļa.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

60. Bagāžu, kuras izmēri un svars pārsniedz šo noteikumu 59. punktā noteiktos izmērus un svaru, pārvadā sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā, ja attiecīgā modeļa transportlīdzeklī izgatavotājrūpnīca šādu vietu ir paredzējusi. Ja sabiedriskajā transportlīdzeklī nav bagāžas nodalījuma un bagāža netraucē citiem pasažieriem, bagāžu var pārvadāt sabiedriskā transportlīdzekļa salonā.

(MK 08.10.2019. noteikumu Nr. 467 redakcijā)

61. Bagāžu sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadā par maksu, maksājot par katru bagāžas vienību, izņemot šo noteikumu 59.punktā minēto gadījumu. Bagāžas pārvadāšanas maksu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

62. Sabiedriskajā transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu ratiņus, personu ar invaliditāti riteņkrēslus, kā arī bagāžu, kurai viens no šo noteikumu 59.punktā minētajiem bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja sabiedriskā transportlīdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj.

63. Velosipēdus par maksu pārvadā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir speciāli velosipēdu turētāji. Ja šādu turētāju nav, pārvadājamo velosipēdu skaitu un to atrašanās vietu sabiedriskajā transportlīdzeklī nosaka pārvadātājs.

64. Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem, par bagāžas pārvadāšanu maksā saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

65. Par katru pārvadāšanai pieņemto bagāžas vienību pasažierim izsniedz bagāžas biļeti un žetonu, ja bagāžu novieto sabiedriskā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā.

66. Sabiedriskajā transportlīdzeklī var pārvadāt bagāžu bez pasažiera, ja attiecīgais pārvadātājs šādu pakalpojumu nodrošina. Pārvadājot bagāžu bez pasažiera, par katru bagāžas vienību maksā atsevišķi.

67. Pasažieris nodrošina, lai bagāža būtu pārvadāšanai un saglabāšanai atbilstošā iepakojumā. Par bagāžu, kura pārvadājuma laikā atrodas kopā ar pasažieri sabiedriskā transportlīdzekļa salonā, atbild pasažieris, bet par bagāžas nodalījumā novietotās bagāžas saglabāšanu pārvadājuma laikā atbild pārvadātājs.

68. Pašvaldība pilsētas nozīmes maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos var noteikt citu bagāžas pārvadāšanas kārtību.

69. Sabiedriskajā transportlīdzeklī aizliegts pārvadāt lietas, kuras var nodarīt kaitējumu citiem pasažieriem, viņu bagāžai vai sabiedriskajam transportlīdzeklim.

70. Sabiedriskajā transportlīdzeklī atrastu nozaudētu bagāžu vai atsevišķu lietu nodod sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpei. Sabiedriskajā transportlīdzeklī atrastu bagāžu vai lietu glabā pie attiecīgā pārvadātāja. Autoostā (stacijā) atrastu bagāžu vai lietu nodod autoostas (stacijas) atbildīgajam personālam.

71. Par katru atrasto bagāžas vienību vai atsevišķu lietu sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe vai autoostas (stacijas) atbildīgais personāls sastāda aktu (3.pielikums).

72. Atrasto bagāžu vai lietu glabā ne ilgāk kā trīs diennaktis, pēc tam to nodod policijai. Ja atrastās bagāžas saturs vai lietas dabiskās īpašības nepieļauj tās glabāšanu (piemēram, pārtikas produkti, ziedi) un neviens šo atrasto bagāžu vai lietu nav pieprasījis, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe, pārvadātājs vai autoostas (stacijas) atbildīgais personāls sastāda aktu par atrastās bagāžas vai lietas iznīcināšanu un to iznīcina, ja atrastās bagāžas vai lietas iznīcināšanas kārtība nav reglamentēta citā normatīvajā aktā tās specifisko īpašību dēļ.

73. Lai bagāžu vai lietu saņemtu atpakaļ, persona, kura to nozaudējusi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, norāda savu dzīvesvietu un tālruņa numuru un pierāda savas tiesības uz atrasto bagāžu vai lietu, nosaucot tās pazīmes un aprakstot to.

74. Sabiedriskajā transportlīdzeklī ir atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.

75. Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku (ja tie atrodas vienā būrī, konteinerā vai somā) pārvadāšanu šo noteikumu 74.punktā minētajā kārtībā maksā kā par vienu bagāžas vienību.

76. Bez maksas pārvadā suni, kas sniedz pavadoņa vai asistenta pakalpojumu, ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību noteiktās prasības.