Privātuma politika

Pārzinis: AS “Nordeka”

Reģ. Nr.40003022404

juridiskā adrese: Dzirciema iela 121, Rīgā, LV-1055

mājas lapas adrese: www.nordeka.lv

Telefona numurs: +371 67464620

e-pasts: nordeka@nordeka.lv

 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Pārziņa klientiem un citām personām (datu subjektiem) informāciju par viņu personas datu apstrādes kārtību.

Pārzinis apliecina, ka visi personas dati, ko datu subjekts sniedz Pārzinim un ko iegūst pats Pārzinis, tiks apstrādāti saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679, kā arī citu Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādā AS “Nordeka” kā pārzinis.

 

Personas datu apstrādes nolūks, datu kategorijas un tiesiskais pamatojums

Apstrādes nolūks

Personas datu kategorijas

Tiesiskais pamats

Pakalpojumu sniegšana

-       klienta vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati (rēķina izrakstīšanai, līguma noslēgšanai)

Regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkti,  (līguma noslēgšana, likumiskais pienākums), Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pants

-       klienta telefona numurs, elektroniskā pasta adrese (saziņai)

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

-       sadarbības partneru kontaktpersonu vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

Pakalpojumu sniegšana personām ar funkcionāliem traucējumiem

-       personas vārds un telefona numurs (saziņai)

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

Pakalpojumu sniegšana ar normatīvajos aktos noteiktajiem atvieglojumiem

-       personas atvieglojumu piešķirošajā dokumentā norādītā informācija (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, fotoattēls)

Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts  (likumiskais pienākums)

Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošana (aizpildot online formu vai nosūtot info uz Pārziņa e-pasta adresi)

-        iesniedzēja vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)

Darba līguma noslēgšana

-       darba pretendentu vārds, uzvārds, dzimšanas gads, telefona numurs, specialitāte, izglītība, darba pieredze

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses), Darba likuma 33., 35., 36., 38.pants

Transporta līdzekļa novietošana Pārziņa autostāvvietā

-       personas vārds, uzvārds, transporta līdzekļa numura zīme

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmā interese)

Apdrošināšanas atlīdzības saņemšana

-       saskaņotajā paziņojumā norādītā informācija (vadītāja un/vai īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, e-pasta adrese, transporta līdzekļa modelis, marka un reģistrācijas numurs, vadītāja apliecības numurs, apdrošināšanas polises informācija)

Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmā interese)

Noziedzīgu nodarījumu un citu normatīvo aktu pārkāpumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, drošības un kārtības nodrošināšana, Pārziņa leģitīmo tiesību un interešu aizsardzība, sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, kā arī finanšu pakalpojumu kontroles nodrošināšana.

-       personas, kas atrodas videonovērošanas zonā, videoattēls

Regulas 9.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmās intereses)  

 

Datu subjekta personas datiem var piekļūt:

1)           Pārziņa darbinieki tiem noteikto darba pienākumu pildīšanai nepieciešamajā apmērā.

2)           Datu subjekts attiecībā uz saviem personas datiem. 

3)           Tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

4)           Personas datu apstrādātāji un sadarbības partneri atbilstoši sniegtajam pakalpojumam, ievērojot Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktos apstrādātāja pienākumus, tajā skaitā par konfidencialitātes ievērošanu un izmantošanu tikai noteiktajam mērķim.

 

Datu glabāšanas ilgums

1)       Datiem, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem, glabāšanas ilgums tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē dokumentu glabāšanas ilgumu.

2)       Dati, kurus Pārzinis apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim vai līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai, vai arī līdz datu subjekta pieprasījumam šos datus dzēst.

3)       Dati, kuri tiek apstrādāti saskaņā ar Pārziņa leģitīmo interesi, tiek glabāti atbilstoši apstrādes mērķim, kā arī līdz tiesību normās noteiktajam termiņam, kādā Pārzinis var īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā).

4)       Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne vairāk kā 14 dienas. Pēc šī termiņa beigām Pārzinis nodrošina pilnīgu datu dzēšanu, ja tie iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja datus iepriekš ir pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, dati tiek uzglabāti līdz attiecīgā mērķa sasniegšanai.

 

Datu drošība

Pārzinis nodrošina, ka datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, ievērojot šādus principus:

-         likumīgu un godprātīgu personas datu apstrādi;

-         datu apstrādi tikai atbilstošiem un datu subjektam izskaidrotiem mērķiem;

-         datu minimizēšanu (apstrādi tikai nepieciešamajā apmērā);

-         datu precizitāti;

-         datu glabāšanu ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;

-         datu drošību un konfidencialitāti.

 

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kas atrodas Pārziņa informācijas sistēmās, un pieprasīt neprecīzu datu labošanu, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.

Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstiski un jāiesniedz AS “Nordeka”, Dzirciema ielā 121, Rīgā, LV-1055 vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pasta adresi: nordeka@nordeka.lv. Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Tomēr personas dati, kuru glabāšanu nosaka normatīvie akti (grāmatvedība, izrakstītie rēķini, noslēgtie līgumi u.tml.), var tikt dzēsti tikai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pārziņa pieprasītās informācijas sniegšana nav obligāta, taču tā ir priekšnoteikums attiecīgā pakalpojuma saņemšanai.

Pārzinis, pamatojoties uz datu subjekta sniegtajiem personas datiem, neveic automatizētu lēmuma pieņemšanu.

Datu subjektam ir tiesības ziņot par jebkādiem šīs privātuma politikas pārkāpumiem.

Datu subjektam gadījumā, ja viņš uzskata, ka Pārzinis ir rīkojies prettiesiski, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas Latvijas Republikā šobrīd ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā Nr.11/13, Rīgā, LV-1011.

Datu subjekta personas dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām, trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

 

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

 

Ja datu subjekta personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, viņa personas datu apstrāde netiek pārtraukta, ja tā tiek veikta uz cita tiesiska pamata.

 

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību.

Pārzinis izmanto: 

·        Google Analytics - analizē vietnes apmeklētāju darbības;

·        Sesijas sīkdatnes, kas ir tehniskie parametri, piemēram, PHP sesijas identifikators.

 

Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese.

Pārzinis neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pārzinis informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

 

Privātuma politikas izmaiņas

 

Lai uzlabotu datu apstrādes kvalitāti, Pārzinis ik pa laikam var mainīt šo privātuma politiku, izvietojot to šajā pašā mājas lapā.

Pārzinis iesaka datu subjektam apmeklēt šo mājas lapas sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.